Algemene voorwaarden voor de uitvoering van bestratingswerken.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor bestratingswerken en op alle

overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Afwijkingen hiervan of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 De opdrachtnemer zal schriftelijke aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand doen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting. Het bedrag van de omzetbelasting wordt afzonderlijk in de

prijsaanbieding vermeld.

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen,

lonen, sociale lasten, materiaal en andere kosten.

2.4 Indien na de datum van de aanbieding één of meer van de kostencategorieën een wijziging ondergaan is de

opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de geldende risicoregeling (doorgaans

de risicoregeling G.W.W.) en het overeengekomen loonbestanddeel, voor zover de termijn tussen de datum van

prijsaanbieding en de (op)levering een tijdvak van 6 maanden heeft overschreden. De risicoregeling wordt desgewenst

aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 3. Opdracht

3.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot het werk op grond van de aanbieding, tenzij

door partijen een nadere schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden, mits de inhoud van de overeenkomst niet binnen een

week na verzending van de schriftelijke bevestiging of nadere schriftelijke overeenkomst wordt betwist.

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend is de opdrachtnemer slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle

met de prijsaanbieding verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien hij dit heeft bedongen.

Artikel 4. Aanvang en duur van het werk

4.1 Het tijdstip van de aanvang van het werk wordt in de overeenkomst vastgelegd.

4.2 Indien wijziging van het overeengekomen tijdstip van aanvang c.q. uitvoering van het werk niet binnen redelijke

termijn aan de wederpartij wordt meegedeeld, heeft de benadeelde partij, met inachtneming van het bepaalde in de

artikelen 4.3 en 4.4, recht op de hieruit voortvloeiende schade en andere extra kosten.

4.3 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt,

kan de opdrachtgever hem per aangetekende brief sommeren binnen een redelijke termijn met de uitvoering aan te

vangen of het werk voort te zetten.

4.4 De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voort te laten zetten, indien

de opdrachtnemer na verloop van 1 week van de door de opdrachtgever gestelde termijn zonder gegronde reden in

gebreke blijft. De opdrachtnemer kan worden verplicht de eventuele meerprijs en/of de extra gemaakte kosten te

betalen.

Artikel 5. Inhoud en omvang van het werk

5.1 Het bestek maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Tot het bestek worden gerekend de beschrijving van het werk

als genoemd in de overeenkomst en verder de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden,

voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen, de nota van inlichtingen en het proces verbaal van aanwijzing.

Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste.

5.2 Wijzigingen in het bestek, de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden

overeengekomen. Indien een nadere schriftelijke overeenkomst ontbreekt, rust het bewijs van de wijziging op degene

die daarop een beroep doet.

5.3 Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:

1. ingeval van wijziging(en) in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;

2. ingeval van wijziging(en) als gevolg van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke

voorschriften of beschikkingen, tenzij de opdrachtnemer deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten

kennen;

3. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;

4. in de gevallen waarin verrekening als meer en minderwerk in deze voorwaarden of de overeenkomst is

voorgeschreven.

5.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, is de opdrachtnemer gerechtigd een bedrag

gelijk aan 10% van het verschil van die totalen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

de vergunningen, ontheffingen en dergelijke die voor de opzet en uitvoering van het werk volgens het bestek vereist

zijn;

het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;

de benodigde tekeningen, berekeningen en andere noodzakelijke gegevens;

over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;

verstrekkingen die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.

6.2 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en

werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de

door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet

tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk

daarvan geen vertraging ondervindt.

6.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer desgewenst ten processe, tegen aanspraken van derden wegens

schade waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.

6.5 De opdrachtgever zal het aan de opdrachtnemer toekomende volgens de overeenkomst voldoen.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtnemer

7.1 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer met

ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van oplevering.

7.2 De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de opdrachtgever en derden geen nodeloze hinder

is te duchten. De opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu

zoveel mogelijk wordt beperkt.

7.3 De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever op fouten en gebreken:

in door de opdracht voorgeschreven constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen;

in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen;

op tegenstrijdigheden in het bestek indien en voor zover deze voor hem kenbaar zijn.

7.4 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover

deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

7.5 De opdrachtnemer is bevoegd, zonder overleg met dan wel toestemming van de opdrachtgever, het opgedragen

werk geheel of gedeeltelijk door andere erkende bestratingsbedrijven te laten uitvoeren.

Artikel 8. Materialen

8.1 Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun

bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter

beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever

aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

8.2 De uit het werk komende bouwstoffen en materialen waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te

behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door de

opdrachtnemer afgevoerd.( in overleg )

8.3 Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging

vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden

buiten het toezicht van de opdrachtnemer verblijven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het werk, aan met het werk in verband staande werken van de

opdrachtgever en aan de andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van

het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de

opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien

de schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, tegen de schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer

in verband met de aard van zijn werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de

schade voor zijn rekening te doen komen.

9.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en

voor zover hem door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of

onvolledig zijn, en ook niet indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld.

9.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens

opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

9.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal het bedrag dat zijn

aansprakelijkheidsverzekering te dier zake uitkeert.

Artikel 10. Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat

10.1 De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen,

dan wel in onvoltooide staat te beëindigen indien daartoe gegronde redenen gelden.

10.2 De opdrachtnemer is bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen indien:

de schorsing langer dan 1 week duurt;

de voortgang van het werk langer dan 1 week wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever

verantwoordelijk is;

de opdrachtgever een termijnbetaling niet op de vervaldag heeft betaald en 1 week is versteken na de dag dat de

opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld.

10.3 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de

opdrachtnemer te wijten oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, heeft de opdrachtnemer het recht om

in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel het

werk in onvoltooide staat te beëindigen.

10.4 Voorzieningen die de opdrachtnemer moet treffen in de gevallen als bedoeld in het 1e, 2e en 3e lid worden als

meerwerk verrekend. Schade, die de opdrachtnemer tengevolge van de schorsing, dan wel de beëindiging in

onvoltooide staat, dan wel gewijzigde omstandigheden lijdt, dient hem te worden vergoed.

10.5 In geval van beëindiging van het werk in onvoltooide staat heeft de opdrachtnemer recht op de aanneemsom,

vermeerderd met de in het voorgaande lid aangegeven vergoedingen en verminderd met de hem door de beëindiging

bespaarde kosten. Aanspraken van de opdrachtnemer op hetgeen overigens terzake van de overeenkomst verschuldigd

is, blijven onverlet.

10.6 De opdrachtgever zal het werk onmiddellijk na de beëindiging van het werk overnemen.

Artikel 11. Oplevering

11.1 Het werk is opgeleverd:

nadat de opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de

voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;

na verloop van 3 dagen nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk

voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen en van die opneming

mededeling te doen aan de opdrachtnemer;

bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever met dien verstande dat door ingebruikneming van een

gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

11.2 Kleine gebreken die bij de opneming worden geconstateerd en welke gevoeglijk op korte termijn kunnen worden

hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

11.3 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen een week schriftelijk

mededeling te doen aan de opdrachtnemer, onder opgaaf van redenen hiervan.

11.4 Na de dag waarop het werk is opgeleverd, is de opdrachtnemer, behoudens kleine gebreken die bij de opneming

zijn geconstateerd, niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

Er geldt geen onderhoudstermijn, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Betaling

12.1 Na de oplevering dient de opdrachtnemer de gespecificeerde eindafrekening in. Deze factuur word u per e-mail aangeboden in PDF formaat.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na indiening van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden binnen 30 dagen na verzending

van de desbetreffende factuur.

12.3 De opdrachtnemer is bevoegd het eindbedrag op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van

maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.

12.4 De opdrachtgever kan uitsluitend bij eindafrekening een korting toepassen van maximaal € 75, per werkdag in

verband met overschrijding van het overeengekomen (op)leveringstijdstip.

12.5 De opdrachtgever is verder niet bevoegd tot inhouding van bedragen op de eindafrekening, tenzij dit uitdrukkelijk

in de overeenkomst is toegestaan. In dat geval is inhouding tot een maximum van 5% uitsluitend mogelijk totdat door

de opdrachtgever tijdig gemelde gebreken zijn hersteld.

12.6 De opdrachtnemer zal het recht op het hem toekomende saldo geheel of gedeeltelijk kunnen cederen of in pand

geven.

Artikel 13. Ingebreke blijven van de opdrachtgever

13.1 Indien de opdrachtgever op de vervaldag nog niet betaald heeft, dient hij over het gefactureerde bedrag vanaf de

vervaldag de wettelijke rente te betalen. Indien na verloop van 2 weken na de vervaldag nog geen betaling heeft

plaatsgevonden wordt deze rente met 2% verhoogd.

13.2 De opdrachtnemer is bevoegd na verloop van een maand na de vervaldag tot invordering over te gaan, mits hij de

opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De aan de invordering verbonden buitengerechtelijke kosten zijn

voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10 % van de

verschuldigde hoofdsom.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Beslechting van geschillen waaronder ook die, welke slechts door een der partijen als een geschil wordt

beschouwd welke een uitvloeisel zijn van de overeenkomst(en) op basis van deze algemene voorwaarden, zal met

uitsluiting van de gewone rechter plaatsvinden door arbitrage volgens de regels zoals beschreven in de Statuten van de

raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, behoudens in geval van het nemen van conservatoire

maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.

14.2 In afwijking hiervan kunnen geschillen over zaken of vorderingen over zaken of vorderingen waarvan de waarde

niet meer beloopt dan € 5000, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de gewone rechter worden

voorgelegd.

Algemene Koop en Verkoopvoorwaarden Bestratingsmaterialen

Artikel 1. TOEPASSING VOORWAARDEN

1.1 Deze koop en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor levering van

bestratingsmaterialen en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Afwijkingen hiervan of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1 De verkoper zal schriftelijke aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand doen.

2.2 Alle prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting. Het bedrag van de omzetbelasting wordt afzonderlijk in de

prijsaanbieding vermeld.

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen,

heffingen, lonen, sociale lasten, materialen en andere kosten. De verkoper is bevoegd verhogingen van een of meer van

deze kostencategorieën die na de aanbieding optreden met de prijs te verrekenen.

Artikel 3. OPDRACHT

3.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering op grond van de aanbieding, tenzij door partijen een

nadere schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden, mits

de inhoud van de overeenkomst niet binnen een week na verzending van de schriftelijke bevestiging of de nadere

schriftelijke overeenkomst wordt betwist.

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend is de verkoper slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met

de prijsaanbieding verband houdende werkelijk gemaakte kosten, índien hij dit heeft bedongen.

Artikel 4. LEVERINGSTERMIJN

4.1 Het tijdstip van levering wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

4.2 Niet tijdige levering geeft de koper alleen een aanspraak op schadevergoeding indíen de levering door ernstige

schuld van de verkoper is vertraagd.

Artikel 5. LEVERING

5.1 Bij de levering wordt door de verkoper een afleveringsbon verstrekt waarop hoeveelheid, soort en eventueel

kwaliteit zijn gespecificeerd. De koper dient deze bon voor ontvangst te tekenen.

5.2 De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken en tekorten indien deze dadelijk bij aflevering door de koper

op de afleveringsbon worden vermeld.

5.3 In afwijking op het voorgaande lid worden klachten omtrent verborgen gebreken van nog niet verwerkte materialen

waarvan binnen 4 weken na aflevering schriftelijk mededeling wordt gedaan, door verkoper nog in behandeling genomen.

5.4 Voor zover de verkoper op de materialen een garantie heeft verstrekt, zullen voor alle tijdens de garantieperiode aan

materialen opgetreden gebreken, vervangende materialen worden geleverd, mits de koper het gebrek aannemelijk heeft

gemaakt.

5.5 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order,

kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

Artikel 6. KEURING

6.1 De koper heeft het recht de materialen bij de aflevering voor zijn rekening te keuren. Bij afkeuring zijn de kosten

echter voor rekening van de verkoper.

6.2 Zowel koper als verkoper kunnen ingeval van afkeuring eisen dat een in onderling overleg getrokken door beide

gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

Artikel 7. VERVOER

7.1 De materialen zijn voor rekening en risico van de koper vanaf de levering.

7.2 Voor zover de goederen bij de koper dienen te worden afgeleverd, geschiedt de levering steeds naast het voertuig,

terwijl de koper verplicht is de materialen aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen zorg voor de lossing.

Artikel 8. RETOURZENDINGEN

8.1 Geleverde en geaccepteerde materialen worden over het algemeen niet teruggenomen.

8.2 De verkoper is verplicht materialen met gebreken die nog niet zijn verwerkt op zijn kosten, desgevraagd, terstond af

te voeren en te vervangen door materialen van de overeengekomen kwaliteit.

Artikel 9. OVERMACHT

9.1 Omstandigheden van dien aard dat het vorderen van naleving of verdere naleving van de overeenkomst jegens een

der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, gelden voor die partij als overmacht.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De verkoper blijft tot de betaling eigenaar van de geleverde materialen.

10.2 Zonder medewerking van de verkoper is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen zonder medewerking

van de verkoper aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.

Artikel 11. BETALING

11.1 De betaling dient zonder schuldvergelijking plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij

anders overeengekomen. Deze factuur word u per e-mail toegezonden in PDF Formaat.

11.2 De verkoper is bevoegd het eindbedrag op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal

2 % De toeslag wordt verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.

11.3 Tekorten of gebreken aan de geleverde materialen geven de koper in beginsel geen recht tot opschorting van

betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

11.4 Indien de opdrachtgever na de vervaldag nog niet betaald heeft, dient hij over het gefactureerde bedrag vanaf de

vervaldag de wettelijke rente te betalen. Indien na een periode van 2 weken na de vervaldag nog geen betaling heeft

plaatsgevonden, wordt deze wettelijke rente met 2% verhoogd.

11.5 De verkoper is bevoegd na verloop van één maand na de vervaldag tot invordering over te gaan, mits hij de koper

schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De aan de invordering verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van

de koper.

Artikel 12. ANNULEREN

12.1 Indien de koper de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door verkoper

reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en

sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens verkoper gehouden tot een volledige vergoeding van

het reeds gepresteerde. Koper zal eveneens aan verkoper als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van

de overeengekomen prijs. Koper is voorts verplicht verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van

de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

12.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt verkoper zich alle rechten voor om volledige

nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. GESCHILLEN

13.1 Voor beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone

rechter voor te leggen, behoudens ingeval van conservatoiremaatregelen en voorzieningen om deze in stand te houden.

13.2 Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden

beschouwd die tussen koper en verkoper i.v.m. de aanbieding of koopovereenkomst mochten ontstaan, worden beslecht

door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.S.) zoals dat Reglement

luidt op het tijdstip, waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

13.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen die op grond van het gevorderde bedrag tot de competentie

van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter

worden voorgelegd.

Copyright 2013 DE PUNDER BESTRATINGEN